Офшоршидийн хөрөнгө, мөнгийг хураавал манайд дутуу юм байхгүй. Тэд улсын баялгыг идэж шамшигдуулж байна.